HartC icon Hollands-midden Acute Regionale Triage Cardiologie

Voor welke patiënten?

Binnen het project HARTc vallen patiënten met een primaire verdenking op een (acuut) cardiaal probleem. Hieronder vallen o.a. patiënten die acute zorg behoeven op een Spoedeisende Eerste Hulp (SEH), Eerste Hart Hulp (EHH), een Coronary Care Unit (CCU) of de cathkamer in de regio Hollands-Midden. De regio waarin het regionaal triage plan wordt uitgezet is het werkgebied van de ambulancedienst RAV Hollands-Midden (RAVHM).

De volgende klinische presentaties zullen in eerste instantie worden opgenomen in het regionaal triageplan: pijn op de borst/ACS, palpitaties/ritmestoornissen, dyspnoe/hartfalen, collaps met verdenking origine en problemen van cardiale devices. Deze klinische presentaties kunnen op basis van toekomstige bevindingen/evaluaties worden aangepast en/of worden uitgebreid met overige cardiale presentaties.

Patiënten met een ST-elevatie myocardinfarct (STEMI), patienten met shock, een acuut aorta syndroom (AAS) of in reanimatiesetting (CPR) vallen buiten het huidig toepassingsgebied. Afspraken omtrent regionale triage en behandeling van niet-cardiale patiënten valt buiten het bestek van dit regionaal triage plan (HARTc). In geval van thuislaten, wordt er een overdracht gegeven door de ambulance aan de huisarts of huisartsenpost