HartC icon Hollands-midden Acute Regionale Triage Cardiologie

Achtergrond

In de regio Hollands-Midden, staat de opname (bedden) capaciteit steeds verder onder druk gezien het (snel stijgende) aantal aangeboden patiënten die cardiale zorg behoeven. De verwachting is dat er een opnamecapaciteitsprobleem in toenemende mate gaat ontstaan door:

  1. Een toename in het aantal cardiale patiënten in de regio,
  2. De toenemende ligduur per patiënt ten gevolge van toenemende co-morbiditeit en vergrijzing van de patiënt populatie én
  3. Door de toenemende verwijzingen vanuit de eerste lijn gezondheidszorg.

Door de grote hoeveelheid uitgestelde zorg door het coronavirus is het van extra belang om op een efficiënte manier om te gaan met de beschikbare capaciteit. Door patiënten thuis te laten als dat mogelijk is en door rekening te houden met de beddencapaciteit van de verschillende ziekenhuizen, draagt HARTc bij aan het zo optimaal mogelijk benutten van de beschikbare capaciteit.

Deze bovenstaande problemen onderschrijven de urgentie voor het opstellen van afspraken betreffende de (triage) acute cardiale zorg in de regio Hollands-Midden.

De regionale afspraken hebben als doel om de triage acute cardiale zorg (en de daaruit voortvloeiende logistiek) van patiënten in de regio Hollands-Midden te verbeteren, resulterend in een optimalisatie van zowel extramurale als intramurale zorg door meer zorg op maat en een verhoging van het doelmatig gebruik van de huidige zorgmiddelen.

Door een verbetering in de triage en logistiek van acute cardiale zorg zal de bestaande (beperkte) opname capaciteit beter worden benutten. Een optimale verdeling van cardiale patiënten in de regio zal naar verwachting leiden tot een (forse) reductie in het aantal preklinische en interklinische overplaatsingen. Daarnaast is de verwachting dat een adequate centrale triage het aantal cardiale patiënten dat naar een ziekenhuis wordt vervoerd gaat verminderen.